Flag_of_Norway

Fri frakt, sendes fra lager i Norge

Icon/Credit-card_Blue

 Garantert lave priser

Våre kjøpevilkår

Våre kjøpsvilkår hos Lensit AS

 

Allment

Ved bestilling av produkter fra Lensit.no gjelder følgende vilkår.

Leverandør

Lensit.o AS

Stølsmyr 22

5542 Karmsund

 

Kontakt

Kundeservice kan nås på e-post: Kundeservice@lensit.no, eller på tlf 788 96 888 mandag- torsdag 09:00-15:00, fredag 09:00-14:00. Telefonen er stengt mellom 11:00-11:30.

Henvendelser til oss pr e-post vil bli besvart innen 48 timer.

 

 

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Lensit sender kjøper en elektronisk ordre bekreftelse etter bestilling.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Lensit.no. Adresse: Stølsmyr 22, 5542 Karmsund. E-post adresse: kundeservice@lensit.no. Tlf 788 96 888. Org nummer 960985532 og betegnes i det følgende som Lensit.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Lensit før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Tilbudet varer så langt lageret rekker.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Lensit.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Lensit i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Lensit kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Lensit til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Lensit reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 30 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Lensit levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Hvis kjøper hever kjøpet grunnet forsinket levering, skal tilbakebetaling fra selger (Lensit) skje innen 14 dager.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kontaktinfo: kundeservice@lensit.no  eller pr telefon 788 96 888  

Angrerettskjema blir vedlagt i ordrebekreftelsen til kjøper. Den mottar kjøper etter bestilling.                                                      

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe, og returnere varen så raskt som mulig innen 14 dager etter at meldingen om å benytte angrerett er benyttet. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrerettskjema finner du «her».

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Lensit ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Lensit uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Lensit har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Lensit kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Kontaktlinser og renseprodukter er unntatt denne regelen da det regnes for å være medisinske produkter.

Lensit trenger da følgende informasjon dersom du benytter din angrerett

 1. Ordrenummer (finnes i ordrebekreftelsen)
 2. Navnet ditt og kontaktdetaljer
 3. Navn på produktene som ønskes returnert

Returadressen som skal brukes er:

 Lensit.no AS, Postboks 2054 5504 Haugesund

Lensit gir deg også rett til å angre ditt kjøp innen 90 dager fra den dagen du mottok produktet/ene. Kontaktlinser og linsevæsker skal returneres i ubrutt originalembalasje og være i uforandret tilstand, det vil si: ikke skadet, åpnet eller skrevet på. Lensit gir deg ikke rett til å åpne forpakningen for å kontrollere at varen fungerer. For å kontrollere at varen overenstemmer med din bestilling og resept, skal informasjonen på for eksempel linseesken brukes. Ved retur av linsene er det kjøper som står for returkostnaden og Lensit tar intet ansvar for transportskade eller tap ved returnerte kontaktlinser. Det anbefales å bruke sporing.

Lensit har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 1. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Lensit ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra Lensit.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Lensit. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Lensit ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Lensit at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Lensit oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Lensit ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre Lensit til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Lensit ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Lensit nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet Lensit om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Lensit sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, må kjøper gi selger Lensit melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen på e-post til: kundeservice@lensit.no  eller pr tlf 788 96 888.

 

Vi ber deg om å alltid kontrollere varene dine når du mottar ordren. Om varen er skadet, noe mangler eller er feil, bør dette reklameres innen 14 dager. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon må skje senest 2 år etter at forbruker overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen 5 år. Går det mer enn 2 måneder før selger får beskjed om mangelen, må man se på hva som er årsaken til dette. Hvis forbrukeren har en god og pålitelig forklaring, for eksempel at den sene reklamasjonen skyldes sykdom eller utenlandsopphold, vil klagen kunne anses for å være innen «rimelig tid» Er det ingen god grunn, taler dette mye for at det er reklamert for sent. I så fall vil forbrukeren/kjøper ikke kunne kreve noe av Lensit.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til Lensit bør skje skriftlig og Lensit skal refundere/ tilbakebetale ved reklamasjon innen 14 dager dersom denne er godkjent.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Lensit eller forhold på Lensit sin side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Lensit kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Lensit sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Lensit kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Lensit heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Lensit kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Lensit belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Lensit sitt faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Produktgaranti

Lensit har 2 års produktgaranti på alle produkter. Dette dekker eventuelle produksjonsfeil som har oppstått under produksjon hos produsenten. Garantien forutsetter normal håndtering av produktene, ikke selvpåførte skader eller skader som er oppstått som følge av feil oppbevaring.

Du har selvfølgelig også rett til å reklamere på defekte kontaktlinser. I forbindelse med reklamasjon på kontaktlinser har vi rett til å begjære en linseresept som viser at linsene du har bestilt, er ordinert av en optiker.

Kontakt alltid vår kundeservice om du vil reklamere på et produkt. Vi hjelper deg med å finne en god løsning, f.eks. bytte til et annet produkt eller en annen form for erstatning. Vår kundeservice har åpent på tlf 788 96 888 mandag-torsdag 9:00-15:00, fredager 09:00-14:00. Telefonen er stengt mellom kl 11:00 -11:30. Du kan også kontakte oss på mail kundeservice@lensit.no

 

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Lensit. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Lensit, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Lensit skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.